ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A REOF Regionális Egészségügyi Oktatási és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98., cégjegyzékszáma: 09-09-012902, adószám: 13809311-2-09, továbbiakban: REOF Kft.) mint térítéses betegellátó központ, valamint betege (a továbbiakban: Beteg) között a REOF Kft. által nyújtott egészségügyi szolgáltatások tekintetében a felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása (a továbbiakban: Egyedi Szerződés) hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

1.       Szolgáltatás

A REOF Kft. az Egyedi Szerződésben meghatározott az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény (Eütv.) 3.§ e.) pontja szerinti, nem az állami egészségbiztosító által finanszírozott egészségügyi szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) nyújt a Beteg részére. A REOF Kft. a Szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

  1. A Felek kötelezettségei

 

         A REOF Kft. kötelezettségei

2.1. A REOF Kft. kötelezettséget vállal, hogy valamennyi Szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően szakszerűen, az egészségügyi és egészségügyben dolgozó alkalmazottai és egyéb közreműködők segítségével nyújtja az alábbiak szerint.

         A REOF Kft. a Szolgáltatást Betegeinek elsődlegesen a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának, mint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 6/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés k.) pontja szerinti közreműködőjének a telephelyein – Debrecen, Nagyerdei krt. 98., Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22. – lévő klinikáin, intézeteiben nyújtja.

         A REOF Kft. az Egyedi Szerződésben meghatározottak teljesítéséhez a fentieken túl egyéb, a Szolgáltatásra alkalmas helyen, további közreműködő igénybevételére is jogosult a vonatkozó jogszabályok betartásával.

2.2. A Szolgáltatások helyszínét, időpontját, az egészségügyi személyzetet, a közreműködőt, a REOF Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni, azok tekintetében a Beteg esetleges kívánságait nem köteles figyelembe venni.

2.3. A REOF Kft. a Beteget főszabályként előzetesen egyeztetett időpontban a térítéses betegellátó központjában, esetenként a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumnak az érintett Szolgáltatás szerinti  klinikáján fogadja.

2.4. A REOF Kft. a Beteg regisztrációját követően, orvos szakmai tanácsadó közreműködésével a tünetek, panaszok, illetve az előzetesen rendelkezésre bocsátott orvosi-, kezelési dokumentáció alapján előzetesen köteles tájékoztatni a Beteget a kezelések, beavatkozások menetéről, annak kockázatairól, továbbá annak várható költségeiről.

2.5. A Szolgáltatás prognosztizált, valamint ténylegesen felmerült, teljes költségét a REOF Kft. a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletében rögzített díjtételek alapján határozza meg.

2.6. Amennyiben az Egyedi Szerződés másként nem rendelkezik, vagy a Szolgáltatásról Egyedi Szerződést a felek nem kötöttek, a Beteg ez esetben is a mellékletben meghatározott díjtételek szerint köteles az elvégzett Szolgáltatás ellenértékét a REOF Kft. részére megfizetni.

2.7. A REOF Kft. járóbeteg esetében a vizsgálat dokumentációját a vizsgálat elvégzését követően, fekvőbeteg esetében pedig a zárójelentést a Szolgáltatás befejezését és az elszámolást, a díj teljes összegének megfizetését követően köteles a Beteg részére átadni.

2.8. A Szolgáltatás előtt-, alatt és azt követően a REOF Kft. bármely kérdésben biztosítja a folyamatos tájékoztatást és konzultációt mind a Beteg, mind az általa előzetesen megjelölt személyek részére.

         A Beteg kötelezettségei

2.9. A Beteg tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások teljes, a REOF Kft. részére fizetendő díja nem a prognosztizált díj, hanem a Beteg állapota, a ténylegesen elvégzett beavatkozások, az ellátás időtartama alapján a Szolgáltatás befejezését követően kerül meghatározásra.

2.10. A Beteg költségvállalásra vonatkozó külön hozzájáruló nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy a Szolgáltatás díjtételeit megismerte és elfogadta, mint a REOF Kft.-vel történő teljes elszámolás alapját.

2.11. A Beteg köteles a Szolgáltatás teljes költségét, legkésőbb a Szolgáltatás befejezésével egyidejűleg a REOF Kft. részére megfizetni.

2.12.A Beteg köteles a kezeléseken, a vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni. A Beteg köteles haladéktalanul értesíteni a REOF Kft.-t, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud. A Beteg a REOF Kft.-nek az értesítés elmaradásával felmerült kárát köteles megtéríteni.

2.13. A Beteg hozzájárul ahhoz, hogy a REOF Kft. a Szolgáltatás nyújtásához szükséges vizsgálatokat elvégezze és vállalja, hogy a vizsgálatok alkalmával a tőle elvárható teljes mértékben együttműködik.

2.14. A Beteg köteles a REOF Kft. részére tájékoztatást adni:

  • mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
  • saját betegségével összefüggésben mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
  • minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,
  • a személyes adatait megadni, hitelt érdemlően igazolni,
  • a helyette és nevében eljárni jogosult személy adatait megadni.
  • A Beteg köteles a REOF Kft. által készített, a Szolgáltatás szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges nyilatkozatokat maradéktalanul megtenni.
  • A REOF Kft. a Beteg felróható magatartásra visszavezethető, bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal.

3.       Díj, elszámolás a felek között

3.1. A Beteg a Szolgáltatás igénybevételéért a jelen ÁSZF mellékletében meghatározott díjtételek alapján számított díjat köteles fizetni a REOF Kft. részére.

3.2. Járó-beteg ellátás esetében a regisztrációval egyidejűleg a kezelések teljes díját köteles a Beteg a kezelést megelőzően megfizetni.

         Fekvőbeteg ellátás estében a Beteg a regisztrációval egyidejűleg köteles előlegként megfizetni a Szolgáltatásnak a REOF Kft. által meghatározott, prognosztizált díját.

3.3. A Szolgáltatás befejezésekor, a ténylegesen igénybevett ellátás alapján számított teljes díj ismeretében a felek kötelesek elszámolni egymással.

    Amennyiben a Szolgáltatás teljes díja meghaladja a prognosztizált díj összegét, úgy a Beteg az ellátás befejezésének napján köteles megfizetni a díj különbözetét.

    Amennyiben a Szolgáltatás teljes díja kevesebb a prognosztizált díj összegénél, úgy a REOF Kft. az ellátás befejezésének napján köteles visszafizetni a Beteg részére a díj különbözetét.

3.4. A Beteg a díjat átutalással, készpénzben, illetve bankkártyával fizetheti meg.

3.5. A REOF Kft. a befizetett előlegről nyugtát (??,), a teljes díjjal történő elszámolásról számlát állít ki.

4.       Felelősség

4.1. A REOF Kft. kizárólag olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, illetve amelyek kifejezetten és közvetlenül a Szolgáltatás nyújtásával vagy a REOF Kft. magatartásával állnak összefüggésben.

4.2. A Beteg tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tárgyában a REOF Kft. kizárólag szakmai felelősséget vállalhat a legjobb tudása szerint, az elvárt legnagyobb körültekintéssel, gondossággal  végzett Szolgáltatásért.

4.3. A REOF Kft.-t nem terheli felelősség olyan következményekért, egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy a Beteg kötelezettségeit nem teljesíti, illetőleg Szolgáltatás keretében adott utasításokat megszegi, a tanácsokat nem tartja be.

5.       Titoktartás, adatvédelem

5.1. A REOF Kft. köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott, a Beteg személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos információt, tényt, mint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerinti egészségügyi adatot bizalmasan kezelni és az arra jogosultaknak átadni.

5.2 A REOF Kft. a Szolgáltatások teljesítése során, a birtokába került személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.

6.       ÁSZF hatálya

6.1. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Beteggel a REOF Kft. Egyedi Szerződést nem kötött, illetve azokban a kérdésekben, amelyeket Egyedi Szerződés kifejezetten, illetve eltérően nem szabályoz.

6.2. A REOF Kft. fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására. A módosítást a REOF Kft.

betegforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztéssel, továbbá internetes honlapján közzé teszi.

7.          Egyéb rendelkezések

 

7.1. A Beteg helyett és nevében eljárni jogosult személy jognyilatkozataira, a képviselet szabályai az irányadóak azzal, hogy a Beteg közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b.) pont, 685/A §)  – a Beteg kifejezett és eltérő nyilatkozata hiányában – írásbeli meghatalmazás nélkül is jogosult a Beteg helyett és nevében eljárni.

 

7.2.Jelen ÁSZF magyar és……… nyelven készül. A szerződés értelmezése vagy jogvita esetén a felek a szerződés magyar nyelvű szövegét tekintik irányadónak.

 

7.3.A felek a jelen ÁSZF értelmezése és végrehajtása során és a nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályait rendelik alkalmazni.

7.4. A felek a jelen ÁSZF-vel kapcsolatos vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felek kikötik a teljesítés helye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.  

7.5. A REOF Kft. biztosítja, hogy jelen ÁSZF-et a Beteg a Szolgáltatás igénybevétele, a regisztráció előtt megismerhesse, melynek tényét aláírásával igazol.